Wednesday, November 17, 2010

高 王 觀 世 音 真 經 ( GAO WANG GUAN SHI YIN ZHEN JING / High King Avalokiteshvara Sutra )


觀世音菩薩
GUAN SHI YIN PU SA
avalokiteshvara bodhisattva

南無佛
NA MO FO
homage to the buddha

南無法
NA MO FA
homage to the dharma

南無僧
NA MO SENG
homage to the sangha

佛國有, 佛法相因
FO GUO YOU YUAN, FO FA XIANG YIN
an affinity with the pure lands opens the dharma doors

常樂 我淨, 緣佛
CHANG LE WO JING, YOU YUAN FO FA
by engaging permanence, bliss identity and purity, one is blessed with the dharma

南無摩訶般若波羅蜜, 是大神咒
NA MO MO HO BO RE BO LUO MI SHI DA SHEN ZHOU
namo maha prajna paramita, a great spiritual mantra

南無摩訶般若波羅蜜, 是大明咒
NA MO MO HE BO RUO BO LUO MI SHI DA MING ZHOU
namo maha prajna paramita, a great wisdom mantra

南無摩訶般若波羅蜜, 是無上咒
NA MO MO HE BO RUO BO LUO MI SHI WU SHANG ZHOU
namo maha prajna paramita, a supreme mantra

南無摩訶般若波羅蜜, 是無等等咒
NA MO MO HE BO RUO BO LUO MI SHI WU DENG DENG ZHOU
namo maha prajna paramita, an unequalled mantra

南無淨光秘密佛
NA MO JING GUANG MI MI FO
namo the pure light secret buddha

法藏佛
FA ZANG FO
the dharma treasury buddha

獅子吼神足幽王佛
SHI ZI HOU SHEN ZU YOU WANG FO
the tranquil king buddha with lion!|s roar and divine speed

佛告須彌燈王佛
FO GAO XU MI DENG WANG FO
the sumeru light king buddha announced by buddha

法護佛
FA HU FO
the dharma protector buddha

金剛藏獅子遊戲佛
JIN GANG ZANG SHI ZI YOU XI FO
the vajra treasury roaming lion buddha

寳勝佛
BAO SHENG FO
the precious victory buddha

神通佛
SHEN TONG FO
the supernatural power buddha

藥師琉璃光王佛
YAO SHI LIU LI GUANG WANG FO
the medicine crystal light king buddha

普光功德山王佛
PU GUANG GONG DE SHAN WANG FO
the universal light merit mountain king buddha
善住功德寳王佛
SHAN ZHU GONG DE BAO WANG FO
the merit retaining jewel king buddha

過去七佛
GUO QU Ql FO
the seven past buddhas

未來賢劫千佛
WEI LAI XIAN JIE QIAN FO
the future thousand buddhas of this fortunate aeon

千五百佛
QIAN WU BAI FO
the fifteen hundred buddhas

萬五千佛
WAN WU QIAN FO
the fifteen thousand buddhas

五百花勝佛
WU BAI HUA SHENG FO
the five hundred flower victory buddhas

百億金剛藏佛
BAI YI JIN GANG ZANG FO
the ten billion vajra treasury buddhas

定光佛
DING GUANG FO
the fixed light buddha

六方六佛名號
LIU FANG LIU FO MING HAO:
the buddhas of six directions:

東方寳光月殿月妙尊音王佛
DONG FANG BAO GUANG YUE DIAN YUE MIAO ZUN YIN
WANG FO

to the east the precious light moon palace venerable wonderful voice king buddha

南方樹根華王佛
NAN FANG SHU GEN HUA WANG FO
to the south the tree-root flower king buddha

西方皂王神通燄花王佛
XI FANG ZAO WANG SHEN TONG YAN HUA WANG FO
to the west the spiritual power flower blazing king buddha

北方月殿情淨佛
BEI FANG YUE DIAN QING JING FO
to the north the moon palace purity buddha

上方無數精進寳首佛
SHANG FANG WU SHU JING JIN BAO SHOU FO
above, the countless vigor jewel crown buddha

下方善寂月音王佛
XIA FANG SHAN JI YUE YIN WANG FO
below, the tranquil moon sound king buddha

無量諸佛
WU LIANG ZHU FO
all the countless buddhas

多寳佛
DUO BAO FO
many jewels buddha

釋迦牟尼佛
SHI JIA MOU NI FO
shakyamuni buddha

彌勒佛
MI LE FO
maitreya buddha

阿閦佛
AH CHU FO
akshobhya buddha

彌陀佛
MI TUO FO
amitabha buddha

中央一切眾生
ZHONG YANG YI QIE ZHONG SHENG
all beings in the central realm

在佛世界中者
ZAI FO SHI JIE ZHONG ZHE
and those in the pure lands

行住於地上, 及在虛空
XING ZHU YU DI SHANG, JI ZAI XU KONG ZHONG
while moving upon the earth and through the heavens

慈憂於一切眾生
Cl YOU YU YI QIE ZHONG SHENG
shower limitless compassion upon all living beings

各令安穩休息
GE LING AN WEN XIU XI
affording them equanimity and peace

晝夜修持
ZHOU YE XIU CHI
that they might cultivate day and night

心常求誦此經
XIN CHANG QIU SONG Cl JING
by constantly invoking this sutra

能滅生死苦, 消除諸毒害
NENG MIE SHENG SI KU, XIAO CHU ZHU DU HAI
one is liberated from the suffering of birth and death, and freed from all the many kinds of suffering

南無大明觀世音
NA MO DA MING GUAN SHI YIN
homage to the great wisdom avalokiteshvara

觀明觀世音
GUAN MING GUAN SHI YIN
the observant avalokiteshvara

高明觀世音
GAO MING GUAN SHI YIN
the noble avalokiteshvara

開明觀世音
KAI MING GUAN SHI YIN
the expansively-minded avalokiteshvara

藥王菩薩
YAO WANG PU SA
the medicine king bodhisattva

藥上菩薩
YAO SHANG PU SA
the supreme medicine bodhisattva

文殊師利菩薩
WEN SHU SHI LI PU SA
manjushri bodhisattva

普賢菩薩
PU XIAN PU SA
samantabhadra bodhisattva

虛空藏菩
XU KONG ZANG PU SA
akasagarbha bodhisattva

地藏王菩薩
DI ZANG WANG PU SA
ksitigarbha bodhisattva

清涼寶山億萬菩薩
QING LIANG BAO SHAN YI WAN PU SA
the billions of clear cool treasure mountain bodhisattvas

普光王如來化勝菩薩
PU GUANG WANG RU LAI HUA SHENG PU SA
the universal light venerable king tathagata bodhisattva

念念誦此經
NIAN NIAN SONG Cl JING
chanting this sutra continually

七佛世尊, 說咒
QI FO SHI ZUN, JI SHOU ZHOU YUE:
the seven world-honored buddhas recite this mantra:

離婆離婆帝, 求訶求訶帝, 陀羅尼帝, 你訶羅帝, 毗黎尼帝, 摩訶迦帝, 真陵乾帝, 梭哈
LI PO LI PO DI, QIU HE QIU HE DI, TUO LUO NI DI, NI HE LUO DI,
PI LI NI DI, MO HE JIA DI, ZHEN LING QIAN DI, SUO HA

4 comments: